Chci přispět

Chci přispět

Komunitní centrum Říčany, o.p.s. je financováno ze státních prostředků, ale neobejde se ani bez finančních darů. Pokud chcete přispět jakoukoliv částkou na provoz organizace a zajištění poskytování sociálních služeb pro seniory a rodiny s dětmi v krizových situacích, rádi Vám na dar vystavíme potvrzení pro odpočet ze základu Vašich daní a po vzájemné domluvě Vás uvedeme jako dárce na našich webových stránkách. Částkou přispíváte na každoroční dofinancování základního provozu organizace a umožníte nám pokračovat v poskytování sociálních služeb.

Přispět můžete na bankovní účet číslo: 210091764/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

Potvrzení o daru Vám vystavíme a zašleme na základě vyplnění formuláře.

Za každý finanční dar Vám mnohokrát děkujeme!

Potvrzení o daru mohou využít:

1) Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za kalendářní rok odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Komunitní centrum Říčany, o.p.s. je osvobozeno od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Kontaktní formulář pro dárce

Kontaktní formulář pro dárce

Pro přehled o přijatých darech a možnosti odeslat Vám potvrzení o daru Vás prosíme o vyplnění krátkého formuláře.